Mission

Working together in contributing to Job creation, Economic viability through sustained Local economic development to ensure the Well being of our community in Eco friendly environment.

Inhloso

Ukusebenza ngokubambisana ekwakhiweni kwamathuba emisebenzi, ukusimamiswa komnotho ngokuthuthukisa umnotho wendawo ukuze kuqinisekiswe inhlalonhle yemiphakathi endaweni eyamukelekayo.


Vision

By 2020 Umdoni will be the JEWEL of the South Coast.

Umbono

Ngonyaka wama -2020 uMkhandlu Dolobha wase Mdoni uyobe uyigugu lezindawo ezigudle Ugu

Principles

Job Creation
Economic Viability
Wellbeing of the Community
Environmentally friendly environment
Local Economic Development

Open Annual report 2011 - 2012

Open IDP 2011/12 - 2015/16

UMDONI MUNICIPALITY - IDP SDBIP Scorecard

UMDONI DRAFT IDP 2015-2016 and process plan 2015-2016

Open Annual report 2010 - 2011

Open Annual report 2011 - 2012

Open Annual report 2012 - 2013

Annual Report.MPAC 12 March 2015

Open Performance Management System

2014/2015 Mid-Term Performance Report

m2
Municipal Notices

BE RESPONSIBLE, REPORT FRAUD AND CORRUPTION
Call 0801 111 660 - information@whistleblowing.co.za -

Fax 086 5222 816

P. O. Box 51006, Musgrave

m1

CONTACT US
im2
PO BOX 19
Scottburgh
4180
Cnr Airth & Williamson Street
Scottburgh
4180
im3 Tel : 039 976 1202
im1 Fax : 039 976 2194

customercare@umdoni.gov.za
www.umdoni.gov.za

UMDONI URBAN PLANNING SCHEME CLAUSES
Umdoni Urban 2009 - Annextures
Click to download

Umdoni Urban 2009 - Clauses
Click to download

Umdoni Urban 2009 - Tables
Click to download

Umdoni Town Planning Scheme Review
Click to download

 

RATEPAYER NEWS
Payment of Rates and Services for 2008/2011.DOWNLOADABLE FORMS AND QUICK LINKS
Supplier Database Form.
Click here to download

Supplier Database Letter.
Click here to downloadUMDONI SUPPLEMENTARY VALUATION
Supplementary Valuation Roll 7-FT.

Supplementary Valuation Roll 7-ST.

UMDONI AUDIT REPORT 2010-11
Clean Audit Report.UMDONI SIGNAGE SYSTEM AND POLICY
Developed and maintained by Umdoni Municipality.